GLOBOS CENTRO VEIKLĄ REGLAMENTUOJANTYS TEISĖS AKTAI:

1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493
2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo”    
3. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-94 įsakymas „Dėl asmens (šeimos) socialinių paslaugų poreikio nustatymo ir skyrimo tvarkos aprašo patvirtinimo” 

4. Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“
5. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-368 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“
6. Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“
7. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19. įsakymas Nr.A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

8. Civilinis kodeksas. Šeimos teisė https://www.infolex.lt/ta/60696

9. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE