Laikinoji globa – laikinai be tėvų globos likusio vaiko iki 14 metų amžiaus priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose. 

Laikinosios globos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinieji globėjai vaiką globoja iki 1 metų laiko, kol paaiškėja ar vaikas gali grįžti gyventi į savo tėvų šeimą, ar jam reikalinga nuolatinė globa. Laikinoji globa nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu. 

Laikinoji rūpyba – vyresnio kaip 14 metų amžiaus be tėvų globos likusio vaiko priežiūra, auklėjimas šeimoje, šeimynoje ar institucijoje, atstovavimas jo teisėms ir teisėtiems interesams bei jų gynimas mokymo, gydymo, teisėsaugos ir kitose įstaigose.  Laikinosios rūpybos tikslas – grąžinti vaiką į biologinę šeimą. Laikinieji rūpintojai vaiku rūpinasi iki 1 metų laiko, kol paaiškėja ar vaikas gali grįžti gyventi į savo tėvų šeimą, ar jam reikalinga nuolatinė rūpyba. Laikinoji rūpyba nustatoma savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos teritorinio vaiko teisių apsaugos skyriaus nurodymu.

Nuolatinė globa (rūpyba) – nustatoma be tėvų globos likusiems vaikams, kurie negali grįžti į savo biologinę šeimą ir jų priežiūra, auklėjimas, atstovavimas teisėms bei teisėtiems interesams ir jų gynimas pavedamas kitai šeimai, šeimynai ar vaikų globos institucijai. Nuolatiniai globėjai/rūpintojai yra apsisprendę vaiką užauginti iki pilnametystės. Nuolatinė globa/rūpyba nustatoma teismo sprendimu arba nutartimi.

JEI APSISPRENDĖTE TAPTI GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) AR ĮTĖVIAIS

Vaiko globėju (rūpintoju) negali būti skiriamas asmuo:

 • neturintis dvidešimt vienerių metų, išskyrus atvejus, kai globoti pageidauja artimasis giminaitis;
 • pripažintas neveiksniu arba ribotai veiksniu;
 • nuo kurio buvo atskirtas vaikas;
 • buvęs įtėviu (įmote), jeigu jo tėvų valdžia buvo apribota dėl to, kad įtėvis (įmotė) netinkamai atliko savo pareigas arba jis buvo atskirtas nuo vaiko;
 • jeigu anksčiau jo, kaip vaiko globėjo (rūpintojo), įgaliojimai buvo nutraukti civilinio kodekso 3.246 straipsnyje numatytais pagrindais;
 • teistas už tyčinius nusikaltimus;
 • sulaukęs šešiasdešimt penkerių metų arba vyresnis, išskyrus artimąjį giminaitį, jei jis nori laikinai globoti jaunesnį kaip dešimties metų vaiką;
 • sergantis chronišku alkoholizmu, narkomanija, psichinėmis ar kitomis ligomis, kurių sąrašą tvirtina Vyriausybės įgaliota institucija.

KAIP TAPTI BUDINČIAIS GLOBOTOJAIS, GLOBĖJAIS (RŪPINTOJAIS) AR ĮTĖVIAIS

Budinčiais globotojais, socialiniais globėjais ar įtėviais gali tapti 21–65 metų asmenys, atitinkantys Civiliniame kodekse bei Socialinių paslaugų įstatyme numatytus reikalavimus, išklausę mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programą GIMK ir gavę teigiamą išvadą, kuri pateikiama VVTAĮT teritorinio skyriaus specialistams.

  APSISPRENDIMAS    
                                                                                                                           
    KREIPIMASIS   Asmenys, norintys tapti vaiko globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais ar įtėviais, Alytaus rajono savivaldybės Socialinės paroms skyriuje pateikia prašymą, kuriame nurodo savo vardą, pavardę, gimimo datą, gyvenamąją vietą, darbovietę (jei pareiškėjas dirba), šeimyninę bei materialinę padėtį (gaunamas pajamas), išlaikomų asmenų skaičių, šeimos sudėtį, globos (rūpybos) motyvus, pageidaujamų globoti (rūpintis) vaikų skaičių, amžių, lytį, globos (rūpybos) rūšį.  
                                                   
REIKALINGOS INFORMACIJOS
ir DOKUMENTŲ PATEIKIMAS  
  Kartu su prašymų pridėdami dokumentai: * Asmens tapatybės patvirtinančio dokumento kopija; * Sveikatos apsaugos ministro nustatytos formos sveikatos pažymėjimas (forma 046/a), patvirtinantis, kad asmuo neserga ligomis, kurių sąrašą tvirtina Lietuvos Respublikos Vyriausybės įgaliota institucija;  * Kartu gyvenančių vyresnių kaip 16 metų asmenų rašytiniai sutikimai, kad asmuo taptų vaiko globėju (rūpintoju), budinčiu globotoju ar įtėviu.  
                                                  
GIMK MOKYMAI ir
ĮVERTINIMAS  
  Kartu su savo sutuoktiniu ar sugyventinio statusą turinčiu asmeniu dalyvaujate 7 grupinio darbo užsiėmimuose pagal GIMK programą. * Bendraujate su socialiniu darbuotoju, kuris įvertins Jūsų pasirengimą tapti globėjais. 2 – 3 individualių pokalbių metu kalbėsitės apie Jūsų vaikystės patirtį, asmenines savybes, santykius su Jums artimais žmonėmis, santuokinį gyvenimą, šeimos gyvenimo būdą, požiūrį į vaikų auklėjimą, aptarsite Jūsų buities sąlygas, finansinę padėtį. Taip pat apie tai, kodėl nusprendėte globoti, apie Jūsų viltis bei lūkesčius, susijusius su globa. * Socialinis darbuotojas norės sužinoti su Jumis kartu gyvenančių žmonių nuomonę apie vaikų globą. * Nurodote mažiausiai du asmenis, kurie rekomenduotų Jus kaip asmenis, tinkančius tapti globėjais. * Susipažįstate su socialinio darbuotojo parašytu Jūsų apibūdinimu bei išvadomis bei pasirašote po išvadomis.  
                                                   
PASIRUOŠIMAS VAIKO
ATĖJIMUI Į ŠEIMĄ  
  Atsižvelgiant į socialinio darbuotojo išvadas bei Jūsų pageidavimus, Jums bus pasiūlytas globoti vaikas (vaikai). Jums bus pateikti duomenys apie vaiko gimimo datą ir vietą, dabartinę vaiko gyvenamąją vietą, jo tėvus bei artimus giminaičius, sveikatą, vystymąsi. Įvertinę pateiktus duomenis, Jūs nuspręsite ar sutinkate globoti pasiūlytą vaiką (vaikus). Gavę teigiamą atsakymą, Jūs galėsite susipažinti su vaiku  
                                                  
  VAIKO ATĖJIMAS Į ŠEIMĄ    

INFORMACIJA APIE BUDINČIUS GLOBOTOJUS

BUDINTIS GLOBOTOJAS – tai asmuo, kuris laikinai likusį be tėvų globos vaiką prižiūri savo namuose, natūralioje šeimos aplinkoje, užtikrindamas jam fizinį ir emocinį saugumą, ugdymąsi, auklėjimą, atliepia vaiko poreikius ir suteikia kasdienę priežiūrą. Šių žmonių veikla be galo svarbi ir prasminga.

BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLA – tai veikla pagal individualios veiklos pažymėjimą. Atlygis budinčiam globotojui mokamas Globos centro ir budinčio globotojo tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo laikotarpiu net ir tais atvejais, kai Globos centras neperduoda budinčiam globotojui prižiūrėti vaiko.

NORINT VYKDYTI BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLĄ:

 • Reikia kreiptis į Alytaus rajono savivaldybės VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centrą.
 • Savo veiklą budintis globotojas vykdo pagal individualios veiklos pažymėjimą ir yra sudaręs su Globos centru tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį.
 • Įstatyminis vaiko atstovas yra Globos centras.
 • Budintis globotojas vienu metu gali prižiūrėti kelis, bet ne daugiau kaip 3 vaikus. Prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai bei seserys ir tai suderinta su Globos centru ir budinčiu globotoju.
 • Jei norinčiojo būti budinčiu globotu šeimoje jau auga vaikų, tuomet bendras galimas maksimalus vaikų skaičius – 6.
 • Tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartyje konkrečiai įvardijama, kiek vaikų, kokio amžiaus ir kokių poreikių vaiką(-us) budintis globotojas įsipareigoja prižiūrėti.
 • Budintis globotojas, vykdantis vaiko priežiūrą, gali vaiką globoti kriziniais atvejais (iki 3 mėn.), kai jį reikia skubiai, bet kuriuo paros metu apgyvendinti saugioje aplinkoje, o įprastai globoja iki 12 mėn., kol baigsis vaiko laikinoji globa ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams, jam bus nustatyta nuolatinė globa ar vaikas bus įvaikintas.
 • Budintiems globotojams Globos centras taip pat organizuoja laikino atokvėpio paslaugas – kai asmuo nori atostogauti, serga arba tiesiog dėl esamo nuovargio. Jos teikiamos budinčio globotojo ir Globos centro susitarimu. Laikino atokvėpio paslaugos trukmė – iki 30 kalendorinių dienų per metus.
 • Norintieji tapti budinčiais globėjais turi atitikti reikalavimus: būti 21 – 65 metų amžiaus, turėti ne žemesnį nei vidurinis išsilavinimą.
 • Privalo baigti mokymus pagal Globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programos pagrindinę dalį ir specializuotų mokymų dalį – šie mokymai jums nekainuos. Baigus mokymus Globos centro specialistai parengs išvadą dėl pasirengimo tapti budinčiu globotoju.
 • Budintis globotojas neprivalo būti susituokęs ir turėti jam priklausantį būstą. Svarbiausia – turėti tinkamas sąlygas vaikui augti ir ugdytis.

INFORMACIJA APIE VAIKŲ GLOBĄ (RŪPYBĄ) ŠEIMOJE

GLOBĖJAS GIMINAITIS – fizinis asmuo, atitinkantis Civilinio kodekso globėjui (rūpintojui) keliamus reikalavimus, susijęs giminystės ryšiais su prižiūrimu ar globojamu vaiku. Globėjas giminaitis yra vaiko įstatyminis atstovas. Vaiko artimieji giminaičiai yra tėvai (įtėviai), vaikai (įvaikiai), broliai, seserys, seneliai ir vaikaičiai. Globėjui giminaičiui rekomenduojami GIMK programos mokymai pagal Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.

GLOBĖJAS, NESUSIJĘS GIMINYSTĖS RYŠIAIS, globoja (rūpina) vaiką savo gyvenamojoje vietoje, natūralioje šeimos aplinkoje ir įgyvendina Civiliniame kodekse numatytas globėjo (rūpintojo) teises bei pareigas, veiklą vykdo pagal individualios veiklos pažymą ir yra įstatyminis vaiko atstovas. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, su Globos centru gali pasirašyti vaiko priežiūros paslaugų teikimo sutartį. Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, vienu metu negali globoti (rūpinti), prižiūrėti daugiau kaip 3 vaikų. Bendras vaikų (su savais vaikais) skaičius globėjo, nesusijusio giminystės ryšiais, šeimoje – ne daugiau kaip 6. Globojamų (rūpinamų), prižiūrimų vaikų skaičius gali būti didesnis išimtiniais atvejais, kai neišskiriami broliai ir seserys.

Globėjas, nesusijęs giminystės ryšiais, gali globoti (rūpinti) vaiką:

 • kriziniais atvejais (iki 3 mėnesių), kai vaiką reikia skubiai, bet kuriuo paros metu, apgyvendinti saugioje aplinkoje;
 • siekdamas suteikti laikiną atokvėpį kitiems globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, budintiems globotojams, šeimynos dalyviams (iki 1 mėnesio per kalendorinius metus, išimtiniais atvejais, pvz., susirgus kitam globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, mirus artimajam, – iki 3 mėnesių per kalendorinius metus);
 • tol, kol baigsis vaiko laikinoji globa (rūpyba) ir jis bus grąžintas biologiniams tėvams ar jam bus nustatyta nuolatinė globa (rūpyba), ar jis bus įvaikintas;
 • nustačius jam nuolatinę globą (rūpybą).

Kiekvienam budinčiam globotojui, globėjui, nesusijusiam giminystės ryšiais, globėjui giminaičiui globos centro vadovas skiria globos koordinatorių, kuris yra atsakingas už pagalbos organizavimą ir koordinavimą. Pagalba teikiama įvairiomis priemonėmis ir būdais, priimtiniausiais pačiam paslaugos gavėjui.

Pagalbos globėjams (rūpintojams) paslaugą sudaro:

 • atranka;
 • informavimas;
 • konsultavimas (įskaitant tęstinį konsultavimą);
 • mokymų organizavimas (įskaitant tęstinius mokymus);
 • tarpininkavimas ir atstovavimas;
 • psichologinės pagalbos organizavimas;
 • savipagalbos grupių organizavimas.

Paslaugos globojamiems/įvaikintiems vaikams:

 • informavimas (telefonu, el. paštu);
 • individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
 • tarpininkavimas;
 • psichologo konsultacijos;
 • savipagalbos grupės globojamiems vaikams;
 • savipagalbos grupės įvaikintiems vaikams;
 • sociokultūrinės paslaugos, išvykos, renginiai;
 • susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.

Esamoms ir būsimoms globėjų ir įtėvių šeimoms VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centre yra teikiamos nemokamos paslaugos:

·  socialinės konsultacijos;

·  psichologinės konsultacijos;

·  tarpininkavimas ir informavimas;

·  savitarpio pagalbos grupės;

·  būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą;

·  tęstiniai globėjų ir įtėvių mokymai pagal GIMK programą;

·  asmenų, pageidaujančių priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;

·  asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.