PROJEKTINĖ VEIKLA

Projektinė veikla:

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Projekto trukmė:
2018 – 2021 metai

Projekto pareiškėjas:
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.

Projekto partneriai:

Alytaus rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras
Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta – 2018-10-30, Nr. PROJ-JVS-24.

Sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.

Projekto biudžetas – 129 550 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos).

 Projekto tikslas:

Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Projekto vykdytojai ir partneriai:

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir jį globojančiai šeimai. Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo šeimoje.

Globos centras Alytaus rajono savivaldybėje teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Alytaus rajono globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Teikiamos paslaugos:

  • Psichologinės konsultacijos
  • Socialinės konsultacijos
  • Tarpininkavimas informavimas ir konsultavimas
  • Savitarpio pagalbos grupės
  • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą
  • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas
  • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba
  • Globos centro veiklos viešinimas