VšĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO GLOBOS CENTRAS

PROJEKTAS: ,,Paslaugų, skatinančių ir efektyviai palaikančių globą šeimos aplinkoje, vystymas”. Nr. 07-016-P-0001

PROJEKTO VYKDYTOJAI IR PARTNERIAI:

VšĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRO GLOBOS CENTRAS yra socialinių paslaugų įstaiga, kuriai Alytaus rajono savivaldybės taryba 2018 m. gegužės 10 d. sprendimu Nr. K-88 „Dėl pritarimo vykdyti globos centro funkcijas“ ir 2018 m. birželio 21 d. sprendimu Nr. K-121 „Dėl įgaliojimo koordinuoti atvejo vadybos procesą ir teikti socialines paslaugas šeimai Alytaus rajono savivaldybėje“ suteikė įgaliojimą vykdyti globos centro bei atvejo vadybos funkcijas.

GLOBOS CENTRO VEIKLA SIEKIAMA, kad iki 2022 metų Lietuvoje neliktų vaikų globos namų.

GLOBOS CENTRO pagrindinė veikla paremta tikslu – skatinti globą (rūpybą) šeimose, įvaikinimą tais atvejais, kai vaikas negali augti savo biologinių tėvų šeimoje bei teikti konsultacinę, psichosocialinę pagalbą budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti.

Globos centras įgyvendina vaiko globėjo (rūpintojo) teises ir pareigas, pagal tarpusavio bendradarbiavimo ir paslaugų teikimo sutartį perduoda likusį be tėvų globos vaiką prižiūrėti budinčiam globotojui. Centre pagalba teikiama ne tik be biologinės šeimos likusiems vaikams, bet ir juos globojančioms šeimoms – budintiems globotojams, socialiniams globėjams (rūpintojams), globėjams giminaičiams, įtėviams, o taip pat vaikų tėvams, siekiant grąžinti vaikus į šeimą.

GLOBOS CENTRO VEIKLOS TIKSLAS – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir jį globojančiai šeimai.

Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo šeimoje.

VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centro globos centras Alytaus rajono savivaldybėje teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Alytaus rajono globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

GLOBOS CENTRO FUNKCIJOS:

 • organizuoja budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių paiešką;
 • konsultuoja asmenis, pageidaujančius globoti (rūpintis), įvaikinti ar tapti budinčiais globotojais, asmenis, siekiančius steigti šeimynas;
 • vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių pasirengimo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti bei bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) pasirengimo dirbti šiose įstaigose mokymus pagal Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau – VVTAĮT) direktoriaus patvirtintas Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programas (toliau – GIMK programos);
 • vertina budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių pasirengimą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti pagal GIMK programas ir teikia siūlymus VVTAĮT išvadai apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti rengti;
 • nagrinėja ir vertina fizinio asmens, norinčio steigti šeimyną, pasirengimą steigti šeimyną socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu tvirtinamuose Šeimynų nuostatuose nustatyta tvarka;
 • parenka vaikui budintį globotoją, socialinį globėją, globėją giminaitį pagal GIMK programas ir teikia jo kandidatūrą VVTAĮT;
 • vykdo tęstinius periodinius budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių, įtėvių, šeimynų dalyvių, bendruomeninių vaikų globos namų socialinių darbuotojų (socialinių pedagogų) mokymus pagal GIMK programas;
 • ne rečiau kaip kas 6 mėnesius nuo dienos, kai budintis globotojas, socialinis globėjas, globėjas giminaitis baigia GIMK programas, vykdo budinčių globotojų, socialinių globėjų, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programą ir teikia siūlymus VVTAĮT dėl budinčių globotojų, socialinių globėjo, globėjų giminaičių tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus;
 • dalyvauja vaiko laikinos globos (rūpybos) peržiūrose, vadovaujantis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintų Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų nustatyta tvarka;
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, prižiūrimiems budinčių globotojų, ir budintiems globotojams bei teikia ar organizuoja šiems vaikams ir budintiems globotojams reikiamą pagalbą (socialines paslaugas, psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir kitą pagalbą);
 • koordinuoja pagalbos teikimą vaikams, globojamiems (rūpinamiems) socialinių globėjų, globėjų giminaičių, šeimynų, bei socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynų dalyviams ir teikia jiems psichosocialinę, konsultacinę ar kitą pagalbą. Šios paslaugos gali būti teikiamos ir įtėviams, jiems patiems prašant;
 • teikia budintiems globotojams, socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams intensyvią pagalbą. Įtėviams, šeimynų dalyviams, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojams ši pagalba teikiama įtėvių, šeimynos dalyvių ar bendruomeninių vaikų globos namų administracijos prašymu;
 • organizuoja ir (ar) teikia laikino atokvėpio paslaugas budintiems globotojams, esant poreikiui bei galimybėms – ir socialiniams globėjams, globėjams giminaičiams, šeimynos dalyviams;
 • įgyvendina vaiko, kurį prižiūri budintis globotojas, globėjo (rūpintojo) ir vaiko atstovo pagal įstatymą teises bei pareigas. Globos centras gali suteikti įgaliojimus budinčiam globotojui atstovauti vaikui sveikatos priežiūros, socialinių paslaugų, švietimo ar kitose įstaigose, institucijose, organizacijose;
 • kiekvieną mėnesį vaikui išlaikyti moka budinčiam globotojui pinigines lėšas ir atlygį už vaiko priežiūrą (toliau – atlygis budinčiam globotojui);
 • vertina budinčio globotojo, socialinio globėjo, globėjo giminaičio vykdomos veiklos kokybę;
 • pildo vaiko (kai nustatyta laikinoji globa (rūpyba) aplankymo aktą ir teikia susistemintą informaciją ir (ar) vaiko aplankymo akto kopiją VVTAĮT, vadovaudamasis socialinės apsaugos ir darbo ministro įsakymu patvirtintais Vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatais; 
 • bendradarbiauja su savivaldybės administracija (tarpinstitucinio bendradarbiavimo koordinatoriumi ir kitais specialistais), kitomis socialinių paslaugų įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis;
 • bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais, teikiančiais socialinę priežiūrą socialinės rizikos šeimoms;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams. Globos centras sudaro tinkamas sąlygas vaiko biologinei šeimai ir vaikui susitikti globos centre ar kitoje sutartoje vietoje, jei tai neprieštarauja vaiko interesams;
 • teikia metodinę pagalbą kitoms socialinių paslaugų įstaigoms, šeimynoms, taip pat bendruomeninių vaikų globos namų socialiniams darbuotojams (socialiniams pedagogams);
 • renka, analizuoja duomenis apie budinčius globotojus, socialinius globėjus, globėjus giminaičius, įtėvius ir keičiasi informacija su savivaldybės administracija, socialinių paslaugų įstaigomis, vaiko teisių specialistais;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas globos centro specialistams, budintiems globotojams, esant poreikiui – ir socialiniams globėjams;
 • organizuoja ar inicijuoja globėjų giminaičių, įtėvių, budinčių globotojų, socialinių globėjų, šeimynų dalyvių savitarpio pagalbos grupes;
 • vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą;
 • atlieka kitas funkcijas, susijusias su pagalba vaikams, įvaikiams, globėjams  giminaičiams, įtėviams, budintiems globotojams, socialiniams globėjams, šeimynų dalyviams. 

GLOBOS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS:

 • Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu).
 • Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose).
 • Tarpininkavimas ir atstovavimas.
 • Psichologo konsultacijos.
 • Socialinio darbuotojo konsultacijos.
 • Intensyvi pagalba krizių atveju.
 • Globos koordinatoriaus, socialinio darbuotojo paslaugos.
 • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba.
 • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą.
 • Savitarpio pagalbos grupės globėjams, įtėviams.
 • Grupės globojamiems bei įvaikintiems vaikams.
 • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas.
 • Sociokultūrinės paslaugos: išvykos, renginiai.
 • Tęstiniai mokymai, paskaitos.
 • Metodinė pagalba.
 • Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui.
 • Laikino atokvėpio paslaugos.
 • Globos centro veiklos viešinimas.