GIMK programa – globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų mokymo ir konsultavimo programa, patvirtinta Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2018 m. birželio 1 d. įsakymu Nr. BV-66.

GIMK programa visada atstovauja vaikui ir jo interesams bei siekia padėti tėvų globos netekusiam vaikui surasti šeimą. Per mokymus būsimi globėjai ir įtėviai susipažįsta su procedūromis, galimų įvaikinti ar globoti vaikų poreikiais, išgyvenimais, auklėjimo metodais, pokyčiais pareiškėjų asmeniniame gyvenime atėjus vaikui į šeimą.

GIMK paslauga nemokama. Mokymo bei vertinimo procesas trunka  iki 3 mėn. Pasibaigus grupiniams mokymams bei individualiems susitikimams, atestuoti socialiniai darbuotojai per mėnesį parengia išvadą dėl tinkamumo tapti globėjais (rūpintojais)/įtėviais ir supažindina mokymų dalyvius, kurie susipažinimą su išvada patvirtina parašu. Išvada persiunčiama VVTAĮT.

GIMK programą sudaro:

 • Pagrindinė GIMK programa
 • Specializuota GIMK programa budintiems globotojams, šeimynų dalyviams, BVGN darbuotojams
 • Artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programa
 • Tęstinė GIMK programa
 • Klausimynas.
 • Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

ŠEIMOS VERTINIMAS ATLIEKAMAS IR IŠVADA RENGIAMA PAGAL PENKIAS GEBĖJIMŲ GRUPES:

     1.   Saugios aplinkos užtikrinimas ir fizinių poreikių tenkinimas.

     2.   Vaikų poreikių tenkinimas bei raidos sunkumų kompensavimas.
     3.   Vaiko ryšių su biologine šeima užtikrinimas.
     4.   Pagalba vaikui užmezgant saugius ir patvarius ryšius.
     5.   Bendradarbiavimas sprendžiant vaiko ir šeimos problemas.

GIMK programos tikslai:

 • Ugdyti ir stiprinti asmenų, ketinančių globoti (rūpintis), įvaikinti vaiką, teikti vaikų priežiūros paslaugas ar dirbti bendruomeniniuose vaikų globos namuose, būtinus penkis gebėjimus.
 • Parengti asmenis vaiko priežiūrai, laikinajai ir nuolatinei globai (rūpybai), įvaikinimui, darbui su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.   
 • Teikti tęstines paslaugas budintiems globotojams, globėjams (rūpintojams), įtėviams ir asmenims, dirbantiems su vaikais bendruomeniniuose vaikų globos namuose.

PAGRINDINĖ GIMK programa. Dalyviai – asmenys, ketinantys įvaikinti vaiką, globoti (rūpintis) vaiku, teikti socialines vaiko priežiūros paslaugas, dirbantys BVGN. Ją sudaro 7 susitikimai po 3 val. vieną kartą per savaitę:

 1. Įvadas į globėjų (rūpintojų), budinčių globotojų, įtėvių, bendruomeninių vaikų globos namų darbuotojų rengimo programą GIMK.
 2. Atvirumas ir bendradarbiavimas.
 3. Vaiko raidos sutrikimų kompensavimas.
 4. Vaiko elgesio problemos ir sutrikimai. Jų įveikimas.
 5. Išsekimas. Prevencija ir intervencija.
 6. Globojamų vaikų traumos ir krizės.
 7. Pasirengimas pokyčiams.
 8. * Papildoma priemonė apie vaikus su negalia.

* Rekomenduojama priemonė medžiagą įtraukti į kitas mokymo programos dalis, siekiant aptarti bendravimo su neįgaliais vaikais ir/ar vaikais su specialiaisiais ugdymosi poreikiais aspektus šeimoje.

SPECIALIZUOTA GIMK programa budintiems globotojams. Dalyviai – asmenys, baigę Pagrindinius mokymus ir ketinantys teikti socialines vaiko priežiūros paslaugas, dirbantys BVGN. Ją sudaro 6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę:

 1. Darbas komandoje
 2. Vaiko susitikimų su biologine šeima organizavimas
 3. Vaiko psichologinio atsparumo ir tapatybės stiprinimas
 4. Vaiko elgesio supratimas ir poreikių tenkinimas
 5. Globojamų vaikų mokymosi sunkumai ir motyvacija. BVGN standartai
 6. Pastovumo užtikrinimas planuojant globą. Vaiko grąžinimas į jo šeimą, perkėlimas į įtėvių ar globėjų šeimą.

ARTIMŲJŲ GIMINAIČIŲ GIMK programa. Dalyviai – asmenys, artimieji vaiko giminaičiai pagal LR Civilinį kodeksą, ketinantys laikinai ar nuolatinai globoti (rūpintis) vaiku. Ją sudaro 6 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę:

 1. Įvadas į artimųjų giminaičių rengimo vaiko globai programą.
 2. Vaiko raidos poreikiai.
 3. Prieraišumas.
 4. Netektys.
 5. Ryšių su biologine šeima palaikymas.
 6. Auklėjimas.

TĘSTINĖ GIMK programa. Dalyviai – globėjai, įtėviai, budintys globotojai, šeimynų ir BVGN darbuotojai.Ją sudaro9 susitikimai po 3 valandas, vieną kartą per savaitę. Tęstinių mokymų temos nėra privalomos, todėl grupės organizuojamos atsižvelgiant į dalyvių pageidavimus ir poreikius:

 1. Savivertės suvokimas ir vertinimas
 2. Savivertės formavimas ir elgesio reikšmės suvokimas
 3. Pozityvaus elgesio skatinimas
 4. Atsakomybės už save skatinimas
 5. Reagavimas į sunkumus
 6. Lytinio ugdymo klausimai
 7. Pagalba vaikams, galimai patyrusiems seksualinę prievartą
 8. Seksualinės prievartos atpažinimas
 9. Reagavimas į problemas, susijusias su seksualine prievarta
 10. Vaiko ir jo šeimos ryšių palaikymas
 11. Pagarba ir parama vaiko bei jo prigimtinės šeimos ryšiams
 12. Parama vaiko ir jo biologinės šeimos susitikimams
 13. Partnerystė pasiskirstant tėvystės pareigomis
 14. Globos ir įvaikinimo poveikis šeimai