GLOBOS CENTRO TEIKIAMOS PASLAUGOS
• Informavimas (telefonu, elektroniniu paštu);
• Individualus konsultavimas (įstaigoje, namuose);
• Tarpininkavimas ir atstovavimas;
• Psichologo konsultacijos;
• Socialinio darbuotojo konsultacijos;
• Intensyvi pagalba krizių atveju;
• Globos koordinatoriaus, socialinio darbuotojo paslaugos;
• Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba;
• Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą
• Savitarpio pagalbos grupės globėjams, įtėviams;
• Grupės globojamiems bei įvaikintiems vaikams;
• Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas;
• Sociokultūrinės paslaugos: išvykos, renginiai;
• Tęstiniai mokymai, paskaitos;
• Metodinė pagalba;
• Susitikimų su tėvais, broliais, seserimis ar kitais giminaičiais organizavimas, jei tai nekenkia vaiko interesams ir saugumui;
• Laikino atokvėpio paslaugos;
• Globos centro veiklos viešinimas.