Laisvos darbo vietos

VšĮ ALYTAUS ŠEIMOS PAGALBOS CENTRAS IEŠKO:

 • TARNYBOS ATESTUOTO ASMENS (GIMK mokytojo). Darbo sutartis.

Darbo pobūdis:

 • organizuoti budinčių globotojų, globėjų giminaičių, globėjų nesusijusių giminystės ryšiais ir įtėvių paiešką bei atrinkti asmenis norinčius jais tapti;
 • konsultuoti asmenis pageidaujančius globoti (rūpinti), įvaikinti, norinčius tapti budinčiais globotojais, siekiančius steigti šeimynas;
 • pravesti mokymus pagal patvirtintą Globėjų ir įtėvių mokymo ir konsultavimo programą (GIMK programa);
 • vykdyti jų tinkamumo globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus vertinimą pagal GIMK programą;
 • teikti išvadas apie jų tinkamumą globoti (rūpintis), prižiūrėti vaikus, įvaikinti;
 • vykdyti tęstinius periodinius mokymus pagal GIMK programas;
 • konsultuoti globėjus giminaičius, globėjus nesusijusius giminystės ryšiais, budinčius globotojus, įtėvius, globojamus vaikus, jų šeimos narius;
 • dalyvauti vaiko globojamo globėjo giminaičio, globėjo nesusijusio giminystės ryšiais, budinčio globotojo šeimoje laikinos globos (rūpybos) peržiūrose;
 • vertinti vykdomos veiklos kokybę;
 • koordinuoti pagalbos teikimą vaikams, globėjams giminaičiams, globėjams nesusijusiems giminystės ryšiais, šeimynos dalyviams, budintiems globotojams;
 • vykdyti vaiko globos (rūpybos) globėjų šeimoje sklaidą;
 • organizuoti esamų globėjų (rūpintojų) ir įtėvių savipagalbos grupių užsiėmimus.

Reikalavimai:

 • Turėti socialinio darbo/ socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, turėti 2 metų darbo patirtį įgyto išsilavinimo srityje ir įgytą teisę (atestuotas Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie SADM) vykdyti asmenų, siekiančių globoti (rūpinti) ar įvaikinti vaiką ruošimą.
 • Gebėti ir išmanyti darbo organizavimo principus, socialinės ir pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus, bendrosios ir pedagoginės etikos normas, dokumentų valdymo pagrindus.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles.
 • Darbo kompiuteriu pagrindai (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)), naudojimosi internetu įgūdžiai.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųskite iki š. m. spalio 30 d. el. p.: alytaus.centras@gmail.com

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl informacijos skambinkite: 8 612 75236.

 • SOCIALINIO DARBUOTOJO – GLOBOS KOORDINATORIAUS. Darbo sutartis.

Darbo pobūdis:

 • organizuoja/vykdo budinčių globotojų, globėjų (rūpintojų), įtėvių paiešką;
 • koordinuoja pagalbos teikimą globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams, šeimynos dalyviams ir jų globojamiems/prižiūrimiems ar įvaikintiems vaikams bei teikia socialines paslaugas ir organizuoja vaikams bei globėjams (rūpintojams), budintiems globotojams, įtėviams ar šeimynos dalyviams kitą reikiamą pagalbą (psichosocialinę, konsultacinę, teisinę ir pan.);
 • jeigu yra poreikis atstovauja Centro globojamus vaikus ugdymo, švietimo, sveikatos, teisėsaugos ar kt. institucijose ir įstaigose arba padeda globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynos dalyviams ir budintiems globotojams atstovauti vaikui teisėsaugos ar kt. institucijose;
 • tvarko ir pildo kiekvieno globėjo (rūpintojo), įtėvių, šeimynos dalyvių, budinčio globotojo bylas, kartu su globėjais (rūpintojais), budinčiais globotojais sudaro pagalbos vaikui ir budinčiam globotojui, globėjui (rūpintojui), šeimynos dalyviui, įtėviui poreikių vertinimą, atlieka globėjo (rūpintojo), socialinio globotojo veiklos kokybės vertinimą.
 • bendradarbiauja su GIMK specialistais, teikiančiais globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugas;
 • bendradarbiauja su socialiniais darbuotojais ir atvejo vadybininkais, dirbančiais su globojamo/prižiūrimo ar įvaikinto vaiko biologine šeima, kitais giminaičiais, su savivaldybės administracija, socialinės paramos ir sveikatos skyriaus specialistais, kitomis sveikatos, ugdymo įstaigomis, nevyriausybinėmis organizacijomis ir specialistais;
 • pagal poreikį bendradarbiauja su vaiko (jei tai neprieštarauja jo interesams) biologiniais tėvais, paruošia vaiką susitikimams su biologiniais tėvais, dalyvauja vaiką grąžinant biologiniams tėvams;
 • pagal poreikį dalyvauja vaiko laikinosios globos (rūpybos) peržiūrose, taip pat atvejo vadybos posėdžiuose, kuriuose svarstomi su globėjų (rūpintojų), šeimynos dalyvių, įtėvių, budinčių globotojų ar tėvų globos netekusių tėvų klausimai, atstovauja globėjų šeimos ar globojamo vaiko interesus;
 • organizuoja profesinės kompetencijos tobulinimą ir supervizijas budintiems globotojams, pagal poreikį ir globėjams (rūpintojams), įtėviams, šeimynų dalyviams;
 • pagal poreikį, kartu su atestuotais socialiniais darbuotojais organizuoja ir veda globėjų (rūpintojų), įtėvių, šeimynų dalyvių ir budinčių globotojų savitarpio pagalbos grupes;
 • savarankiškai planuoja, organizuoja vykdomą veiklą, analizuoja, sistemina, apibendrina informaciją, teikia išvadas ir pasiūlymus.
 • įvairiomis komunikacijos priemonėmis viešina globos centro veiklą, šviečia visuomenę vaikų globos (rūpybos), įvaikinimo, budinčio globotojo veiklos klausimais, skatina teigiamas visuomenės nuostatas ir pozityvų požiūrį į vaikus, netekusius tėvų globos, informuoja apie įvaikinimo, globos (rūpybos) šeimoje, budinčio globotojo veiklos galimybes ir vykdo gerosios patirties vaiko globos (rūpybos), priežiūros, įvaikinimo srityse sklaidą.

Reikalavimai:

 • Turėti socialinio darbo/ socialinės pedagogikos, edukologijos ar psichologijos aukštąjį universitetinį išsilavinimą su profesinio bakalauro kvalifikaciniu laipsniu, turėti 2 metų darbo patirtį įgyto išsilavinimo srityje.
 • Gebėti ir išmanyti darbo organizavimo principus, socialinės ir pedagoginės veiklos organizavimo būdus ir metodus, bendrosios ir pedagoginės etikos normas, dokumentų valdymo pagrindus.
 • Būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais socialines paslaugas, jų teikimo organizavimą bei išmanyti raštvedybos taisykles.
 • Darbo kompiuteriu pagrindai (Microsoft Office (Word, Excel, PowerPoint)), naudojimosi internetu įgūdžiai.
 • Turėti B kategorijos vairuotojo pažymėjimą.

Gyvenimo aprašymus (CV) siųskite iki š. m. spalio 30 d. el. p.: alytaus.centras@gmail.com

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl informacijos skambinkite: 8 612 75236.

 • GLOBOS CENTRO VEIKLOS VADOVO. Darbo sutartis.

Darbo pobūdis:

Gyvenimo aprašymus (CV) siųskite iki š. m. spalio 30 d. el. p.: alytaus.centras@gmail.com

Priėmimo į darbą pobūdis: pokalbis.

Dėl informacijos skambinkite: 8 612 75236.