PROJEKTINĖ VEIKLA

„Vaikų gerovės ir saugumo didinimas, paslaugų šeimai, globėjams (rūpintojams) kokybės didinimas bei prieinamumo plėtra“
Nr. 08.4.1-ESFA-V-405-02-0001

Projekto trukmė:
2018 – 2021 metai

Projekto pareiškėjas:
Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnyba prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos.
Projekto partneriai:

Alytaus rajono savivaldybės administracija ir VšĮ Alytaus šeimos pagalbos centras
Jungtinės veiklos sutartis pasirašyta – 2018-10-30, Nr. PROJ-JVS-24.

Sutarties vykdymo terminas – 36 mėn.

Projekto biudžetas – 129 550 Eur su PVM (Europos struktūrinių fondų lėšos).

 Projekto tikslas:

Globos centrų plėtra, darbo vietų kūrimas, paslaugų prieinamumo didinimas.

Projekto vykdytojai ir partneriai:

 Logo – 2, 3, 5, 1, 4, 6, 7, 8, 10

Globos centro veiklos tikslas – užtikrinti, kad visiems įvaikintiems vaikams, globėjų, nesusijusių giminystės ryšiais, globėjų giminaičių globojamiems (rūpinamiems) vaikams, budinčių globotojų prižiūrimiems vaikams bei budintiems globotojams, globėjams, nesusijusiems giminystės ryšiais, globėjams giminaičiams, įtėviams ar asmenims, ketinantiems jais tapti, būtų prieinama ir suteikiama reikalinga konsultacinė, psichosocialinė, teisinė ir kita pagalba, siekiant vaiką, įvaikį tinkamai ugdyti ir auklėti šeimai artimoje aplinkoje.

Pagalba teikiama ne tik likusiems be tėvų globos vaikams, bet ir jį globojančiai šeimai. Kiekvienas vaikas turi teisę augti saugioje ir jo raidai palankioje aplinkoje biologinėje, o jos nesant – įtėvių, globėjo (rūpintojo), budinčio globotojo šeimoje.

Globos centras Alytaus rajono savivaldybėje teikia nemokamą socialinę ir psichologinę pagalbą bei paramą globėjų ir įtėvių šeimoms, budintiems globotojams, vykdo budinčių globotojų, globėjų ir įtėvių paiešką, organizuoja įvadinius mokymus. Globos centro paslaugas gali gauti visos Alytaus rajono globėjų ir įtėvių šeimos, taip pat asmenys, svarstantys apie globą ir įvaikinimą.

Teikiamos paslaugos:

 • Psichologinės konsultacijos
 • Socialinės konsultacijos
 • Tarpininkavimas informavimas ir konsultavimas
 • Savitarpio pagalbos grupės
 • Būsimųjų globėjų ir įtėvių įvadiniai mokymai pagal GIMK programą
 • Asmenų, pageidaujančius priimti vaiką laikinai svečiuotis, vertinimas
 • Asmenų, svarstančių globos ar įvaikinimo galimybę, konsultavimas, palaikymas ir kt. pagalba
 • Globos centro veiklos viešinimas

Paslaugą reglamentuojantys teisės aktai:

 1. Lietuvos Respublikos socialinių paslaugų įstatymas 2006 m. sausio 19 d. Nr. X-493

  2. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2006 m. balandžio 5 d. Nr. A1-93 įsakymas „Dėl socialinių paslaugų katalogo patvirtinimo“

  3. 
  Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. kovo 27 d. nutarimas Nr. 405 „Dėl vaiko globos organizavimo nuostatų patvirtinimo“

  4. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. liepos 13 d. įsakymas Nr. A1-368 „Dėl vaiko laikinosios globos (rūpybos) nuostatų patvirtinimo“

  5. 
  Valstybės vaiko teisių apsaugos ir įvaikinimo tarnybos prie socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2011 m. birželio 22 d. įsakymas Nr. BV-16 „Dėl globėjų (rūpintojų) ir įtėvių paieškos, rengimo, atrankos, konsultavimo ir pagalbos jiems paslaugų teikimo rekomendacijų patvirtinimo“

  6. Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministro 2018 m. sausio 19. įsakymas Nr.A1-28 „Dėl Globos centro veiklos ir vaiko budinčio globotojo vykdomos priežiūros organizavimo ir kokybės priežiūros tvarkos aprašo patvirtinimo“

 2. Civilinis kodeksas. Šeimos teisė https://www.infolex.lt/ta/60696
 3. Lietuvos Respublikos valstybinių pašalpų šeimoms, auginančioms vaikus, įstatymas https://www.e-tar.lt/portal/lt/legalAct/TAR.1DEDD43B92AE